Niniejsza Polityka prywatności i ochrony danych osobowych (dalej jako: „Polityka”) określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jak również zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pozyskanych za pośrednictwem  serwisu www.miastoprojekt.pl, a także wskutek kontaktu z Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz przetwarzanych w procesach rekrutacyjnych Spółki.

I. DEFINICJE

Niżej wskazane pojęcia oraz skrótowce zastosowane w niniejszej Polityce oznaczają:

 1. Administrator– podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, a także operator Serwisu, tj. Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu;
 2. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.);
 4. Serwis– strona internetowa funkcjonująca pod adresem www.miastoprojekt.pl; 
 5. System DCS – System informatyczny DCS administrowany przez Miastoprojekt Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu;
 6. System DMS – System informatyczny DMS administrowany przez Miastoprojekt Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu;
 7. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
 8. Użytkownik– podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

II. ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu www.miastoprojekt.pl, a także wskutek kontaktu z Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz przetwarzanych w procesach rekrutacyjnych jest  Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Snopkowa 2b, 52-225 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000166714; NIP: 8971684270; REGON: 932925593 (dalej jako: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez:
 3. kontakt w siedzibie Administratora bądź w ramach korespondencji pisemnej na adres siedziby Administratora, tj. ul. Snopkowa 2b, 52-225 Wrocław;
 4. korespondencję mailową kierowaną na adres: ado@miastoprojektwroclaw.pl

III. COOKIES

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 3. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 5. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
 6. Konfiguracji serwisu;
 7. Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 8. Rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 9. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 10. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 11. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 12. Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 13. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 14. Za pośrednictwem Serwisu mogą być stosowane Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za które nie odpowiada Administrator. 
 15. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 16. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 17. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 18. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 19. Cookies są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach określonych w pkt. 3 powyżej, stanowiących prawnie uzasadniony interes Administratora oraz Użytkowników.  
 20. Więcej informacji dotyczących Cookies zostało przedstawionych w Polityce Cookies dostępnej na stronie Serwisu. 

IV. DANE POZYSKANE W RAMACH KONTAKTU Z ADMINISTRATOREM

 1. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane w ramach kontaktu z Administratorem:
 2. w drodze korespondencji mailowej;
 3. w drodze rozmowy telefonicznej.
 4. W ramach korespondencji mailowej Administrator pozyskuje adres e-mail nadawcy wiadomości mailowej, a ponadto może pozyskać inne dane nadawcy, jeśli zostały one podane w treści wiadomości bądź stopce maila, np. imię i nazwisko czy numer telefonu. 

Podanie adresu e-mail jest niezbędne do obsługi korespondencji prowadzonej drogą mailową. Pozostałe dane, w szczególności dane zawarte w treści wiadomości, podawane są dobrowolnie, jednakże dane do kontaktu oraz informacje, od podania których zależy realizacja określonego interesu osoby kontaktującej się, są niezbędne dla realizacji takiego interesu. Brak podania takich danych może skutkować niemożliwością realizacji interesu osoby kontaktującej się przez Administratora.

 • W ramach kontaktu telefonicznego Administrator pozyskuje określone dane rozmówcy jedynie wówczas, gdy rozmówca przekaże te dane w celu obsługi jego zapytania czy innego interesu, z którym zwraca się do Administratora. Dane te mogą obejmować m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, a także inne dane niezbędne do kontaktu z tą osobą oraz realizacji jej interesu. Ww. dane osobowe podawane są dobrowolnie. 
 • Celem przetwarzania danych osobowych pozyskanych w ramach kontaktu z Administratorem jest obsługa korespondencji, w tym udzielenie odpowiedzi na zadanie pytania, rozpatrzenie wniosków i żądań kontaktujących się osób, zapewnienie realizacji usługi świadczonej przez Administratora lub realizacji innego interesu osoby kontaktującej się. W przypadku, gdy osobą kontaktującą się z Administratorem jest klient lub potencjalny klient, celem przetwarzania danych osobowych jest również realizacja umowy bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia.
 • Po zakończeniu przetwarzania w celach określonych w pkt. 4 powyżej, Administrator może przetwarzać dane pozyskane w ramach kontaktu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich, m.in. ustalenia, dochodzenia czy obrony roszczeń wynikających z kontaktu z Administratorem i realizacji interesu osoby kontaktującej się. 
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w ramach kontaktu z Administratorem jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych przekazywanych Administratorowi dowolnie, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie działań potwierdzających wyrażenie takiej zgody;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie danych przekazywanych Administratorowi w związku z realizacją umowy zawartej z Administratorem albo podjęciem działań zmierzających do jej zawarcia;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie danych przekazywanych Administratorowi dla realizacji interesu, z którym zwraca się osoba kontaktująca, obsługi korespondencji, a także realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich wskazanych w niniejszym rozdziale.

V. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W PROCESACH REKRUTACYJNYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane w wyniku prowadzonych przez siebie rekrutacji, które zostały zawarte w treści aplikacji kandydatów. 
 2. W ramach prowadzonych rekrutacji Administrator pozyskuje dane identyfikacyjne, kontaktowe, dotyczące wykształcenia i dotychczasowego przebiegu zatrudnienia oraz inne zawarte w CV i liście motywacyjnym kandydatów. 
 3. Administrator może wymagać od kandydata podania danych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w szczególności art. 221§ 1 Kodeksu pracy. Podanie innych danych zależy już od samego kandydata, który składając dokumenty aplikacyjne, wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych tam danych osobowych. Brak podania danych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w szczególności art. 221§ 1 Kodeksu pracy, uniemożliwi Administratorowi prowadzenie rekrutacji, natomiast brak podania innych danych nie będzie miało wpływu na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, jednakże może wpłynąć na decyzje podjęte w toku takiego postępowania, a także utrudniony kontakt z kandydatem.  
 4. Jeśli kandydat przekaże informacje kwalifikujące się jako szczególne kategorie danych w rozumieniu RODO, dane takie będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie, gdy uprzednio została wyrażona wyraźna zgoda na ich przetwarzanie (np. klauzula zgody w CV). 
 5. Celem przetwarzania danych osobowych pozyskanych w wyniku prowadzonych przez Administratora rekrutacji jest przeprowadzenie rekrutacji, do której przystępuje kandydat, a jeżeli zostanie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych również w kolejnych procesach rekrutacyjnych – przeprowadzenie również dalszych rekrutacji, odbywających się w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych, chyba że kandydat zastrzeże krótszy termin. 
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie danych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w szczególności art. 221§ 1 Kodeksu pracy, natomiast w zakresie pozostałych danych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). W przypadku podania przez kandydata szczególnych kategorii danych i wyrażenia wyraźnej zgody na ich przetwarzanie, podstawą do przetwarzania takich danych jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

VI. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W SYSTEMIE DCS

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w Systemie DCS, dla których zostało założone konto Użytkownika wraz z indywidualnym loginem do tego systemu oraz hasłem logowania.
 2. Dla założenia konta Użytkownika Administrator przetwarza imię i nazwisko oraz adres 
  e-mail Użytkownika, a także nazwę firmy zatrudniającej Użytkownika lub współpracującej z nim przy realizacji określonych inwestycji. Dane te są pozyskiwane bezpośrednio od Użytkownika albo jego przełożonego. 
 3. W Systemie DCS Administrator przetwarza dane identyfikacyjne oraz kontaktowe Użytkowników, a także inne, które są niezbędne do realizacji umów wiążących Użytkownika z Administratorem lub innymi uczestnikami procesów inwestycyjnych, w których udział bierze Użytkownik. Dane te mogą być dostarczone przez Użytkownika, którego te dane dotyczą, albo innych Użytkowników, jak również mogą wynikać z dokumentów przetwarzanych w Systemie DCS. 
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne dla utworzenia konta Użytkownika, obsługi tego konta, a także realizacji pozostałych celów przetwarzania danych osobowych, określonych w pkt. 5 poniżej. Brak podania tych danych uniemożliwi Administratorowi założenie lub obsługę konta Użytkownika, a ponadto może prowadzić do nierzetelnej realizacji inwestycji, w których uczestniczą Użytkownicy, bądź niewykonania albo nierzetelnego wykonania umów zawartych z Administratorem. 
 5. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie rzetelnej realizacji inwestycji, w których biorą udział Użytkownicy Systemu DCS, oraz umów zawartych z Administratorem, jak również prawnie uzasadnione interesy Administratora związane z inwestycjami, w których realizacji bierze udział, m.in. dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 6. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w opisanym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

VII. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W SYSTEMIE DMS

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w Systemie DMS, dla których zostało założone konto Użytkownika wraz z indywidualnym loginem do tego systemu oraz hasłem logowania.
 2. Dla założenia konta Użytkownika Administrator przetwarza imię i nazwisko oraz adres 
  e-mail Użytkownika, a także nazwę firmy zatrudniającej Użytkownika lub współpracującej z nim przy realizacji określonych inwestycji. 
 3. W Systemie DMS Administrator przetwarza dane identyfikacyjne oraz kontaktowe Użytkowników, a także inne, które są niezbędne do realizacji umów wiążących Użytkownika z Administratorem lub innymi uczestnikami procesów inwestycyjnych, w których udział bierze Użytkownik. Dane te mogą być dostarczone przez Użytkownika, którego te dane dotyczą, albo innych Użytkowników, jak również mogą wynikać z dokumentów przetwarzanych w Systemie DMS. 
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne dla utworzenia konta Użytkownika, obsługi tego konta, a także realizacji pozostałych celów przetwarzania danych osobowych, określonych w pkt. 5 poniżej. Brak podania tych danych uniemożliwi Administratorowi założenie lub obsługę konta Użytkownika, a ponadto może prowadzić do nierzetelnej realizacji inwestycji, w których uczestniczą Użytkownicy, bądź niewykonania albo nierzetelnego wykonania umów zawartych z Administratorem. 
 5. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie rzetelnej realizacji inwestycji, w których biorą udział Użytkownicy Systemu DMS, oraz umów zawartych z Administratorem, jak również prawnie uzasadnione interesy Administratora związane z inwestycjami, w których realizacji bierze udział, m.in. dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 6. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w opisanym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

VIII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Cookies są przetwarzane przez okres niezbędny dla ich wykorzystania, określony w rozdziale III niniejszej Polityki lub w Polityce Cookies dostępnej na stronie Serwisu.
 2. Dane osobowe pozyskane w ramach kontaktu z Administratorem przetwarzane są przez okres niezbędny dla obsługi korespondencji oraz realizacji interesu, z którym zwróciła się osoba kontaktująca, a po tym okresie mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kontaktu z Administratorem i realizacji interesu kontaktującej się osoby.
 3. Dane osobowe pozyskane w ramach kontaktu z Administratorem w związku z zawartą umową lub podjęciem działań zmierzających do jej zawarcia przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy między Administratorem a klientem, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy bądź przez okres trwania negocjacji mających na celu zawarcie umowy z Administratorem, i we wskazanych przypadkach – przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Dane osobowe pozyskane dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przetwarzane są do czasu zakończenia procesu rekrutacji, do którego przystąpił kandydat, a jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również dla celów przyszłych rekrutacji – dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych, chyba że kandydat zastrzeże krótszy termin.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w Systemie DCS lub Systemie DMS są przechowywane przez Administratora do czasu wykonania inwestycji bądź umów zawartych z Administratorem, a po ich wykonaniu – przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagać będą dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych.

IX. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w szczególności obsługi informatycznej i prawnej, a także współpracownicy Administratora, zaangażowani w realizację celów przetwarzania danych osobowych. W przypadku danych Użytkowników Systemu DCS lub Systemu DMS odbiorcami tych danych przetwarzanych w systemie informatycznym Administratora mogą być inni uczestnicy procesów inwestycyjnych, w których uczestniczy Użytkownik, w szczególności: kierownicy budów, inżynierowie projektowi i podmioty powołane przy realizacji inwestycji.

X. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora, na zasadach określonych przepisami prawnymi, w szczególności RODO, ma prawo do:
 2. żądania dostępu do danych osobowych;
 3. sprostowania danych osobowych, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w zakresie, w którym dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych;
 8. niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu (informujemy, że nie podlegają Państwo takim decyzjom). 
 9. W przypadku, gdy sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże przed podjęciem takiego działania, celem wyjaśnienia wątpliwej kwestii dotyczącej ochrony Państwa danych osobowych zalecamy kontakt z Administratorem. 

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych