Polityka Prywatności serwisu www.miastoprojektwroclaw.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 8-11

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przekazanych w drodze korespondencji mailowej bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego na witrynie www.miastoprojekt.pl, a także w ramach prowadzonych rekrutacji jest Miastoprojekt Wrocław sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Snopkowej 2b, 52-225 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000166714; NIP: 8971684270; REGON: 932925593 (dalej jako: „Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem iod@miastoprojektwroclaw.pl

Dane osobowe przetwarzane są dla realizacji następujących celów:

 • w zakresie danych przekazanych w korespondencji mailowej – w celu realizacji umowy lub zamiaru jej zawarcia, jak również prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, tj. wykonania działań w stosunku do klienta/ kontrahenta albo potencjalnego klienta/ kontrahenta lub przedstawiciela klienta/ kontrahenta albo przedstawiciela potencjalnego klienta/ kontrahenta, m.in. w celu obsługi, negocjacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
 • w zakresie danych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego na witrynie www.miastoprojekt.pl – w celu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożone za pośrednictwem tego formularza, jak również prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora związanego z takim zapytaniem, m.in. dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
 • w zakresie danych przekazanych w ramach prowadzonych rekrutacji – w celu prowadzenia obecnej albo obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

 • w zakresie danych przekazanych w korespondencji mailowej – 6 ust. 1 lit. b i f RODO;
 • w zakresie danych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego na witrynie www.miastoprojekt.pl – art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO, przy czym zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest poprzez podjęcie działania w postaci kliknięcia przycisku „wyślij” znajdującego się pod formularzem kontaktowym;
 • w zakresie danych przekazanych w ramach prowadzonych rekrutacji – na podstawie art. 221 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w pozostałym zakresie – na podstawie zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania, w szczególności podmiotom współpracującym w zakresie realizowanych inwestycji oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, usługi prawne, kadrowe, księgowe, informatyczne oraz inne, niezbędne przy realizacji ww. celów.

 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:

 • w zakresie danych przekazanych w korespondencji mailowej – przez okres obowiązywania umowy między Administratorem a klientem, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy bądź przez okres trwania negocjacji mających na celu zawarcie umowy z Administratorem, i we wskazanych przypadkach – przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
 • w zakresie danych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego na witrynie www.miastoprojekt.pl – przez okres niezbędny do rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożone za pośrednictwem tego formularza, a także przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagać będą dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych;
 • w zakresie danych przekazanych w ramach prowadzonych rekrutacji – przez okres trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagać będą dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych. W zakresie przetwarzania na cele przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia przekazania CV.

Administrator informuje o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do przeniesienia danych do innego administratora oraz prawie do niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje także prawo skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych:

 • w zakresie danych przekazanych w korespondencji mailowej – jest niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem, realizacji umowy przez Administratora, a także prowadzenia przez niego negocjacji i podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy lub podjęcia współpracy handlowej; niepodanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie tych celów, tj. realizację umowy lub zamiaru jej zawarcia;
 • w zakresie danych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego na witrynie www.miastoprojekt.pl – jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe; brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi realizację tych celów;
 • w zakresie danych przekazanych w ramach prowadzonych rekrutacji – odnośnie do danych określonych w art. 221 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do realizacji celów rekrutacyjnych, a w pozostałym zakresie – dobrowolne, choć może okazać się niezbędne do pełnej realizacji celów rekrutacyjnych przez Administratora, w tym do kontaktu z kandydatem do pracy; niepodanie danych osobowych uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych celów.

 

 

 

 1. Definicje

Administrator – oznacza Miastoprojekt Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS 00000166714, REGON 932925593, NIP 897-16-84-270.

 1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przechowywane na urządzeniach  za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 2. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 3. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu
 4. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.miastoprojektwroclaw.pl

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1.  Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
 2.  Konfiguracji serwisu
 1.  Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 2. Rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp…
 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 4. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 6. Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 1. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.