Aktualne oferty pracy

Największym atutem Miastoprojekt Wrocław jest fachowość i doświadczenie zatrudnianych ekspertów. Ugruntowana, wysoka pozycja na rynku inwestycji budowlanych to efekt stałej inwestycji w wykwalifikowaną kadrę, która swoją wiedzą i umiejętnościami dzieli się z tymi, którzy stawiają pierwsze kroki w branży.

 

Organizacja, nadzór i zarządzanie skomplikowanymi inwestycjami o wielomilionowej wartości wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dlatego poszukujemy osób ambitnych i odważnych, które lubią wyzwania i nie boją się odpowiedzialności.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:

rekrutacja@miastoprojektwroclaw.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.”

 

Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:

Manager ds. BHP

Miejsce pracy: Częstochowa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • koordynację działań BHP na terenie podległej budowy
 • koordynacja i wsparcie działania osób pełniących obowiązki służby BHP
 • opracowywanie dokumentów BHP zgodnie z regulacjami prawnymi
 • realizację zadań wynikających z rozporządzenia w sprawie służby BHP
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z wnioskami
 • zmierzającymi do usuwania występujących zagrożeń
 • przeprowadzanie inspekcji BHP
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • 3 lata doświadczenia w nadzorze BHP na inwestycjach budowlanych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – warunek konieczny
 • umiejętność kierowania zespołem
 • dobra organizacja pracy
 • konsekwencja w działaniu, proaktywne podejście do wykonywanych obowiązków
 • chęć rozwoju w zakresie BHP

Oferujemy:

 • stabilną ale i dynamiczną pracę wśród profesjonalistów
 • pracę z wykorzystaniem nowoczesnych systemów elektronicznych usprawniających zarządzanie budową
 • nowoczesne narzędzia pracy
 • udział w prestiżowych i ambitnych projektach oraz możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
 • dynamiczny rozwój zawodowy
 • elastyczność formy zatrudnienia – dostosowujemy się do naszych kandydatów, wybierając najkorzystniejszą z ich perspektywy opcję współpracy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przystąpieniem do rekrutacji jest Miastoprojekt Wrocław sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Snopkowej 2b, 52-225 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000166714; NIP: 8971684270; REGON: 932925593 (dalej jako:„Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: iodatmiastoprojektwroclaw.pl

Dane osobowe będą przetwarzane dla celów prowadzenia obecnej albo obecnej i przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 221 ust. 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w pozostałym zakresie – na podstawie zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane również dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania, w szczególności podmiotom współpracującym w zakresie realizowanych inwestycji oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, usługi prawne, kadrowe, księgowe, informatyczne oraz inne, niezbędne przy realizacji ww. celów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagać będą dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych. W zakresie przetwarzania na cele przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia przekazania CV.
Administrator informuje o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do przeniesienia danych do innego administratora oraz prawie do niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje także prawo skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 ust. 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do realizacji celów rekrutacyjnych, a w pozostałym zakresie – dobrowolne, choć może okazać się niezbędne do pełnej realizacji celów rekrutacyjnych przez Administratora, w tym do kontaktu z kandydatem do pracy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych celów.
W związku z powyższym, w celu umożliwienia przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów kodeksupracy lub w przypadkach kiedy nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy oraz umożliwienia rozpatrywania Pani/Pana kandydatury również w toku przyszłychrekrutacji prowadzonych przez Administratora, zwracamy się z prośbą zamieszczenie poniższych klauzul w przesłanym dokumencie aplikacyjnym:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych wskazanych przeze mnie w aplikacji w zakresie szerszym niż stanowi art. 221 Kodeksu pracy dla potrzeb niniejszej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. (klauzula dla osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowychzawartych w aplikacji w celu wzięcia udziału w tym procesie rekrutacyjnym lub przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, w tym umieszczenie tych danych osobowych w bazie rekrutacyjnej Administratora i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. (klauzula dla osób ubiegających się o nawiązanie współpracy lub zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)
Informujemy też, że w razie nieumieszczenia w/w klauzul w treści dokumentu aplikacyjnego wysłanie danych osobowych w zakresie szerszym niż stanowi art. 221 Kodeksu pracy lub bez tej podstawy prawnej oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na zasadach wskazanych w treści niniejszej klauzuli informacyjnej.

Kierownik Robót Elektrycznych

Miejsce pracy: Częstochowa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• bieżący nadzór nad jakością i postępem wykonywanych robót budowlanych
• nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących na terenie budowy zasad BHP i współpraca ze specjalistami ds. BHP
• nadzór nad terminową realizacją robót, analiza zgodności z harmonogramem
• koordynację międzybranżową
• raportowanie w zakresie stopnia zaawansowania robót
• współpracę z Kierownikiem Budowy, Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicielami Inwestora, a także innymi uczestnikami procesu budowlanego

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne, elektryczne
• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
• min. 3 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na podobnym stanowisku
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację
• umiejętności związane z planowaniem robót i ich koordynacją
• dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność
• dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe zdobyte w strukturach generalnego wykonawcy, przy realizacji projektów w sektorze budownictwa przemysłowego

Oferujemy:
• stabilną ale i dynamiczną pracę wśród profesjonalistów, od których można się wiele nauczyć
• pracę z wykorzystaniem nowoczesnych systemów elektronicznych usprawniających zarządzanie budową
• nowoczesne narzędzia pracy
• udział w prestiżowych i ambitnych projektach
• dynamiczny rozwój zawodowy oraz możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
• elastyczność formy zatrudnienia – dostosowujemy się do naszych kandydatów, wybierając najkorzystniejszą z ich perspektywy opcję współpracy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przystąpieniem do rekrutacji jest Miastoprojekt Wrocław sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Snopkowej 2b, 52-225 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000166714; NIP: 8971684270; REGON: 932925593 (dalej jako:„Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: iodatmiastoprojektwroclaw.pl

Dane osobowe będą przetwarzane dla celów prowadzenia obecnej albo obecnej i przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 221 ust. 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w pozostałym zakresie – na podstawie zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane również dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania, w szczególności podmiotom współpracującym w zakresie realizowanych inwestycji oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, usługi prawne, kadrowe, księgowe, informatyczne oraz inne, niezbędne przy realizacji ww. celów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagać będą dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych. W zakresie przetwarzania na cele przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia przekazania CV.
Administrator informuje o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do przeniesienia danych do innego administratora oraz prawie do niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje także prawo skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 ust. 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do realizacji celów rekrutacyjnych, a w pozostałym zakresie – dobrowolne, choć może okazać się niezbędne do pełnej realizacji celów rekrutacyjnych przez Administratora, w tym do kontaktu z kandydatem do pracy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych celów.
W związku z powyższym, w celu umożliwienia przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów kodeksupracy lub w przypadkach kiedy nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy oraz umożliwienia rozpatrywania Pani/Pana kandydatury również w toku przyszłychrekrutacji prowadzonych przez Administratora, zwracamy się z prośbą zamieszczenie poniższych klauzul w przesłanym dokumencie aplikacyjnym:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych wskazanych przeze mnie w aplikacji w zakresie szerszym niż stanowi art. 221 Kodeksu pracy dla potrzeb niniejszej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. (klauzula dla osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowychzawartych w aplikacji w celu wzięcia udziału w tym procesie rekrutacyjnym lub przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, w tym umieszczenie tych danych osobowych w bazie rekrutacyjnej Administratora i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. (klauzula dla osób ubiegających się o nawiązanie współpracy lub zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)
Informujemy też, że w razie nieumieszczenia w/w klauzul w treści dokumentu aplikacyjnego wysłanie danych osobowych w zakresie szerszym niż stanowi art. 221 Kodeksu pracy lub bez tej podstawy prawnej oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na zasadach wskazanych w treści niniejszej klauzuli informacyjnej.

Kierownik Robót Sanitarnych

Miejsce pracy: Częstochowa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• bieżący nadzór nad jakością i postępem wykonywanych robót budowlanych
• nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących na terenie budowy zasad BHP i współpraca ze specjalistami ds. BHP
• nadzór nad terminową realizacją robót, analiza zgodności z harmonogramem
• koordynację międzybranżową
• raportowanie w zakresie stopnia zaawansowania robót
• współpracę z Kierownikiem Budowy, Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicielami Inwestora, a także innymi uczestnikami procesu budowlanego

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne
• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
• min. 3 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na podobnym stanowisku
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację
• umiejętności związane z planowaniem robót i ich koordynacją
• dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność
• dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe zdobyte w strukturach generalnego wykonawcy, przy realizacji projektów w sektorze budownictwa przemysłowego

Oferujemy:
• stabilną ale i dynamiczną pracę wśród profesjonalistów, od których można się wiele nauczyć
• pracę z wykorzystaniem nowoczesnych systemów elektronicznych usprawniających zarządzanie budową
• nowoczesne narzędzia pracy
• udział w prestiżowych i ambitnych projektach
• dynamiczny rozwój zawodowy oraz możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
• elastyczność formy zatrudnienia – dostosowujemy się do naszych kandydatów, wybierając najkorzystniejszą z ich perspektywy opcję współpracy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przystąpieniem do rekrutacji jest Miastoprojekt Wrocław sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Snopkowej 2b, 52-225 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000166714; NIP: 8971684270; REGON: 932925593 (dalej jako:„Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: iodatmiastoprojektwroclaw.pl

Dane osobowe będą przetwarzane dla celów prowadzenia obecnej albo obecnej i przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 221 ust. 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w pozostałym zakresie – na podstawie zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane również dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania, w szczególności podmiotom współpracującym w zakresie realizowanych inwestycji oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, usługi prawne, kadrowe, księgowe, informatyczne oraz inne, niezbędne przy realizacji ww. celów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagać będą dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych. W zakresie przetwarzania na cele przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia przekazania CV.
Administrator informuje o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do przeniesienia danych do innego administratora oraz prawie do niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje także prawo skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 ust. 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do realizacji celów rekrutacyjnych, a w pozostałym zakresie – dobrowolne, choć może okazać się niezbędne do pełnej realizacji celów rekrutacyjnych przez Administratora, w tym do kontaktu z kandydatem do pracy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych celów.
W związku z powyższym, w celu umożliwienia przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów kodeksu pracy lub w przypadkach kiedy nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy oraz umożliwienia rozpatrywania Pani/Pana kandydatury również w toku przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, zwracamy się z prośbą zamieszczenie poniższych klauzul w przesłanym dokumencie aplikacyjnym:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych wskazanych przeze mnie w aplikacji w zakresie szerszym niż stanowi art. 221 Kodeksu pracy dla potrzeb niniejszej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. (klauzula dla osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji w celu wzięcia udziału w tym procesie rekrutacyjnym lub przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, w tym umieszczenie tych danych osobowych w bazie rekrutacyjnej Administratora i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. (klauzula dla osób ubiegających się o nawiązanie współpracy lub zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)
Informujemy też, że w razie nieumieszczenia w/w klauzul w treści dokumentu aplikacyjnego wysłanie danych osobowych w zakresie szerszym niż stanowi art. 221 Kodeksu pracy lub bez tej podstawy prawnej oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na zasadach wskazanych w treści niniejszej klauzuli informacyjnej.

Kierownik Robót Budowlanych

Miejsce pracy: Bielany Wrocławskie

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• bieżący nadzór nad jakością i postępem wykonywanych robót budowlanych
• nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących na terenie budowy zasad BHP i współpraca ze specjalistami ds. BHP
• nadzór nad terminową realizacją robót, analiza zgodności z harmonogramem
• koordynację międzybranżowa
• raportowanie w zakresie stopnia zaawansowania robót
• współpracę z Kierownikiem Budowy, Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicielami Inwestora, a także innymi uczestnikami procesu budowlanego

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne, spec. konstrukcyjno-budowlana
• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
• doświadczenie zawodowe zdobyte na podobnym stanowisku, w tym związane z montażem konstrukcji stalowych
• dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i sumienność
• komunikatywna znajomość języka angielskiego

Oferujemy:
• stabilną ale i dynamiczną pracę wśród profesjonalistów, od których można się wiele nauczyć
• pracę z wykorzystaniem nowoczesnych systemów elektronicznych usprawniających zarządzanie budową
• nowoczesne narzędzia pracy
• udział w prestiżowych i ambitnych projektach
• dynamiczny rozwój zawodowy oraz możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
• elastyczność formy zatrudnienia – dostosowujemy się do naszych kandydatów, wybierając najkorzystniejszą z ich perspektywy opcję współpracy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przystąpieniem do rekrutacji jest Miastoprojekt Wrocław sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Snopkowej 2b, 52-225 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000166714; NIP: 8971684270; REGON: 932925593 (dalej jako:„Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: iodatmiastoprojektwroclaw.pl

Dane osobowe będą przetwarzane dla celów prowadzenia obecnej albo obecnej i przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 221 ust. 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w pozostałym zakresie – na podstawie zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane również dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania, w szczególności podmiotom współpracującym w zakresie realizowanych inwestycji oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, usługi prawne, kadrowe, księgowe, informatyczne oraz inne, niezbędne przy realizacji ww. celów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagać będą dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych. W zakresie przetwarzania na cele przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia przekazania CV.
Administrator informuje o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do przeniesienia danych do innego administratora oraz prawie do niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje także prawo skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 ust. 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do realizacji celów rekrutacyjnych, a w pozostałym zakresie – dobrowolne, choć może okazać się niezbędne do pełnej realizacji celów rekrutacyjnych przez Administratora, w tym do kontaktu z kandydatem do pracy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych celów.
W związku z powyższym, w celu umożliwienia przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów kodeksu pracy lub w przypadkach kiedy nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy oraz umożliwienia rozpatrywania Pani/Pana kandydatury również w toku przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, zwracamy się z prośbą zamieszczenie poniższych klauzul w przesłanym dokumencie aplikacyjnym:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych wskazanych przeze mnie w aplikacji w zakresie szerszym niż stanowi art. 221 Kodeksu pracy dla potrzeb niniejszej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. (klauzula dla osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji w celu wzięcia udziału w tym procesie rekrutacyjnym lub przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, w tym umieszczenie tych danych osobowych w bazie rekrutacyjnej Administratora i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. (klauzula dla osób ubiegających się o nawiązanie współpracy lub zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)
Informujemy też, że w razie nieumieszczenia w/w klauzul w treści dokumentu aplikacyjnego wysłanie danych osobowych w zakresie szerszym niż stanowi art. 221 Kodeksu pracy lub bez tej podstawy prawnej oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na zasadach wskazanych w treści niniejszej klauzuli informacyjnej.